สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสุพรรณี เรืองริวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวนันทนา ศรีมันตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางณัชชา ผิวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป


จ.อ.ดำรงค์ ครุผาด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายปริทัศน์ ดีล้วน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพิสมัย เจียรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนุกูล เขียวศรี
พนักงานขับรถยนต์