กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวเมธาวี สิทธิศาสตร์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ


นายเสาร์ มหามาตย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุนันต์ โวหารลึก
คนงานประจำรถขยะ


นายประเทือง อุ่นตา
คนงานประจำรถขยะ


นายสุรศักดิ์ วงศ์ศิลป์
คนงานประจำรถขยะ


นายทองพูล โพธิ์คำ
คนงานประจำรถขยะ