แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563   13 พ.ย. 63 76
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยประจำปีงบประมาณ 2563   12 ต.ค. 63 74
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   30 มิ.ย. 62 101
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   28 มิ.ย. 62 26
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท.   28 มิ.ย. 62 21
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3 (3.4) แผนผังยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3)   28 มิ.ย. 62 20
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล   28 มิ.ย. 62 19
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   20 ม.ค. 60 160