คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 14

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออนุฯาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 64 100
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2   23 พ.ย. 61 43
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 399
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 306
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 61 312
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 367
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 288
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 61 300
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 61 317
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 359
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 343
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 283
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 288
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 61 303
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 61 306
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 61 316
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 61 363
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 281
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 61 311
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 308
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 318
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 61 286
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 302
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 61 296
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 61 297
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 61 289
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 61 287
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 61 292
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   21 พ.ย. 61 21