คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอต่ออนุฯาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   1 ต.ค. 64 42
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 256
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 238
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   22 พ.ย. 61 246
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 241
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   22 พ.ย. 61 212
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   22 พ.ย. 61 237
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ย. 61 232
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   22 พ.ย. 61 218
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 231
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   22 พ.ย. 61 227
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   22 พ.ย. 61 234
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   22 พ.ย. 61 232
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   22 พ.ย. 61 222
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   22 พ.ย. 61 211
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด   22 พ.ย. 61 222
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 227
การแจ้งขุดดิน   22 พ.ย. 61 224
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 238
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 227
การแจ้งถมดิน   22 พ.ย. 61 231
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   22 พ.ย. 61 225
การรับชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 61 231
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 61 214
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22 พ.ย. 61 231
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   22 พ.ย. 61 221
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 61 230