คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คณะทำงาน ITA ของอบต.โนนเปือยประจำปี 2563   31 มี.ค. 63 111
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   22 พ.ย. 61 319