หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายรุจน์ พลไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุพรรณี เรืองริวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวดุษฎี จันทคราม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปัทมาภรณ์ พันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม