E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างถมดินหนองน้ำสาธารณะ บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างถมดินหนองน้ำสาธารณะ บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างถมดินหนองน้ำสาธารณะ บ้านสุขสว่าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลบ้านผักกะย่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ 5 ส.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนจันทร์แดง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนจันทร์แดง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมุที หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมุที หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65