E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
จ้างจัดทำตรายาง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64
จัดทำกระดาษขีดคะแนนไม้อัด 10 พ.ย. 64
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
จ้างจัดทำกระดานขีดคะแนนไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
จัดทำกระดาษขีดคะแนนไม้อัด 5 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 64
จ้างป้ายไวนิล ป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ - บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก 8 ต.ค. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บปกเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ (ถนนสายสวนตาผอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ (ถนนสายหลัง อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๖ - บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ (ถนนสายข้างเมรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ (ถนนสายสี่แยกพอเพียง-หนองตาดบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านผักกะย่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างประกอบอาหารว่าง สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่าง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ บ้านชลประทานหมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 23 ส.ค. 64
จ้างประกอบอาหารว่าง สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
จ้างถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกุดปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64