E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 50

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 65
วัสดุคอมพิวเตอร์ 26 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 65
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข-๑๔๒๙ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๘๓๔ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ (ถนนสายทางข้างที่นานางทองแดง ทำเลดี ? แยกไปบ้านแสนสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายทางไปห้าแยกบ้านโนนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ (ถนนสายสวนตาผองต่อเขต ต.โคกนาโก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายที่นานายพิน ? ที่นา นายอนุกูล เขียวศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ (ถนนสายทางไปบ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายหลังเมรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ (ถนนสายหลังป่าชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑ (ถนนสายทางแยกที่นานายจำลอง อุ่นตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ (ถนนสายสุขเกษม-อ่างทองสายย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ้านโนนพันชาด-ถนนสายบ้านแสนสำราญไปห้าแยกบ้านโนนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างออกแบบก่อสร้างตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
จ้างออกแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
จ้างสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโนนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 65
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65